UCHWAŁA

w sprawie  przeznaczenia kwoty  6.500,-  na festyn i zawody wędkarskie 

 

 

Na podstawie §7 p 3  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1326/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3957, poz. 3958 z 2014 r.)), Rada Osiedla Żydowce Klucz uchwala, co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1.  Przeznaczyć kwotę 4.500,- / cztery  tysięcy pięćset złotych / na festyn rodzinny i  kwotę   2.000,- / dwa tysiące złotych / na  zawody wędkarskie

 

 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla

 

 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

 

 

 

 

…………………………                                                            ……………………….

Skarbnik Rady Osiedla                                                                Przewodniczący Rady

(uchwały dot. finansów)                                                                                    Osiedla

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z tym, że imprezy organizowane przez Radę Osiedla są jedynymi atrakcjami odbywającymi się w tej części miasta Rada uchwaliła o przeznaczeniu kwoty 6.500,- pozyskanych z Komisji Inicjatyw Społecznych jak wyżej.

 

 

 

Nr uchwały: 
48/17
Data uchwały: 
22/02/2017
Kadencja: 
2015-2019