PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
IX/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 9 Maj, 2017

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

  -  Spotkaniu   Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017  

 -   ZDiTM prośba o wyrażenie zgody  na  zniesienie ograniczenia tonażowego na  w ciągu drogi krajowej nr 33

 -  Opiniowanie wniosków o dzierżawę.

                                               

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

 

WZiON pismo WZiON-I.6840.320.2016.DA w sprawie udzielenia informacji w ramach kart informacyjnych odnośnie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Przodowników Pracy.

WGKiOŚ pismo WGKiOŚ .II.6131.7.149.2017.IJ w sprawie przycinki konarów drzew rosnących na działce 2/5 z obrębu 4143 ul. Przodowników Pracy 115.

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Pan Daniel Wacinkiewicz pismo BPPM.V.320.1.2017.RZ.1187  informujące o możliwości składania wniosków do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

WGKiOŚ pismo WGKiOŚ-III.7226.073.2017.WD  w sprawie odmowy dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Przodowników Pracy na wysokości posesji 21.

WGKiOŚ pismo WGKiOŚ-III.7226.022.2017.WD w sprawie zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 33.

 

Pisma wychodzące:

WZiON  pismo RO-ŻK/08/17 informujące o  wydaniu  pozytywnej opinii w sprawie zbycia działki nr 36 z obrębu 4135.

WGKiOŚ pismo RO-ŻK/09/17 informujące o wydaniu negatywnej opinii w sprawie zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 33.

 

 Gośćmi spotkania był Naczelnik Straży Miejskiej Pan Roman Kromski oraz podwładni Pani Anna  Jugowicz i Pan Paweł Aleksandrowicz. Omówione zostały problemy osiedla.

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

  -  Spotkaniu   Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 24.04.2017 – zostało przekazane pismo  z poparciem trzech rad -  Zdroje, Podjuchy, Żydowce Klucz w sprawie budowy basenu  przy ZS nr 1 ul. Młodzieży Polskiej. 

   -   ZDiTM  pismo o wyrażenie zgody  na  zniesienie ograniczenia tonażowego na  w ciągu drogi krajowej nr 33 – wniosek został  zaopiniowany negatywnie.

 

 -  Opiniowanie wniosków o dzierżawę.

 

 

UCHWAŁA  Nr  50/17  :  w sprawie    zbycia w drodze przetargu nieruchomości  położonej w Szczecinie przy ul. Przodowników Pracy   działka nr ewid. 36  z  obr. 4135. Rada zaopiniowała wniosek pozytywnie.

 

Za  8 osób ,   wstrzymało się  0 osób,   przeciw  0  osób.

 

     UCHWAŁA  Nr   51/17  :  w sprawie   zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 33  / Rymarska , Przodowników Pracy/.  Rada zaopiniowała wniosek negatywnie.

 

Za  8 osób ,   wstrzymało się  0 osób,   przeciw  0  osób.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                    Joanna Gołda