UCHWAŁA

w sprawie:  zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 33

 

Na podstawie § 7 pkt 1  Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1326/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3957, poz. 3958 z 2014 r.)), Rada Osiedla Żydowce Klucz uchwala, co następuje :

 

 

 

             

 

 

§ 1.  Rada nie  wyraża zgody na zniesienie ograniczenia tonażowego na drodze nr 33  

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                 ……………………….

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                Osiedla

 

Uzasadnienie

 

Zwiększona ilość transportu powyżej 10 ton w znacznym stopniu zakłóci spokój mieszkańcom ul. .Rymarskiej  i Przodowników Pracy. Domy stojące wzdłuż tych ulic są w większości przedwojenne. Ponadto na tyłach części z nich przebiega linia kolejowa, która też potęguje drgania i hałas. 

Nr uchwały: 
51/17
Data uchwały: 
09/05/2017
Kadencja: 
2015-2019