UCHWAŁA

w sprawie :  zbycia w drodze przetargu nieruchomości  położonej w Szczecinie przy ul. Przodowników Pracy  działka nr ewid. 36     z obr. 4135

 

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit.d Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1326/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3957, poz. 3958 z 2014 r.)), Rada Osiedla Żydowce Klucz uchwala, co następuje :

 

 

 

             

 

 

§ 1.  Rada wyraża pozytywną opinię w sprawie  zbycia  gruntu

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                 ……………………….

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                Osiedla

 

 

 

Uzasadnienie

 Rada wydała pozytywną opinię gdyż budowa  nie narusza interesów innych mieszkańców

 

Nr uchwały: 
50/17
Data uchwały: 
09/05/2017
Kadencja: 
2015-2019