Sprawozdanie z działalności i finansowe Rady za rok 2009

Data sprawozdania: 
czwartek, 31 Grudzień, 2009

W dniu 20 maja 2007 roku wybraliście Państwo w demokratycznych wyborach Radę , która w roku 2009 kontynuowała statutową działalność. Posiedzenia Rady odbywały się cyklicznie w każdy I i III wtorek miesiąca o godz. 19.oo, jeśli zachodziła konieczność Rada zbierała się w dodatkowych terminach. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 15.oo do 19.oo ( podczas działalności świetlicy ) można było zgłaszać wnioski i problemy dotyczące osiedla. W roku 2009 odbyliśmy 21spotkań, podjęliśmy 33 Uchwały.
W posiedzeniach Rady uczestniczyli mieszkańcy, Radni Miasta, Dyrektorzy naszego Magistratu, przedstawiciele Straży Miejskiej , Policji oraz prasy. Posiedzenia Rady były protokołowane .Uczestniczyliśmy we wszystkich sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, które dotyczyły problemów i spraw naszego osiedla .

W okresie od stycznia 2009 roku Rada zajmowała się następującymi sprawami :
- oświetlenia parku
- problemami dotyczącymi komunikacji miejskiej
- problemami związanymi z usuwaniem usterek po pracach wodno – kanalizacyjnych
- pielęgnacji drzew i krzewów na osiedlu
- opiniowaniem wniosków mieszkańców

W lipcu 2009 r. ze składu Rady Osiedla odszedł pan Mirosław Jeziorski

Obecny Skład Rady Osiedla Żydowce – Klucz stanowią:
1. Teresa Góra – pełniąca funkcję przewodniczącej Rady
2. Zbigniew Jarzembek z-ca przewodniczącego Rady
3. Alicja Wójtowicz skarbnik
4. Eugenia Rosinska – sekretarz
5. Beata Kowalska – członek Zarządu
6. Marek Urbańczyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Renata Kochańska – członek Komisji Rewizyjnej
8. Jolanta Rożek – członek Komisji Rewizyjnej
9. Adriana Pekról – członek Rady
10. Zofia Łepecka - członek Rady
11. Zbigniew Wiśniewski - członek Rady
13. Piotr Macholla - członek Rady

Rada podjęła 33 Uchwały m. in. w następujących sprawach :

- Uchwałę wstrzymującą decyzję na zorganizowanie punktu odpadów problemowych przy ul. Chocimskiej.

- Uchwały dotyczące wniosków o wydzierżawienie działek na terenie naszego osiedla.

Rada zorganizowała spotkania z mieszkańcami n.t.:

- propozycji złożonej Szczecińskiemu Klubowi Motorowemu przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta o lokalizacji toru motokrosowego na terenie naszego osiedla ( dotyczyło terenu przy autostradzie )

- zorganizowania punktu odpadów problemowych na naszym osiedlu.

Staraniem Rady :
- oświetlona została droga do Klubu Sportowego „ WISKORD SZCZECIN”
- oświetlony został park i boiska w parku
- w parku przy boisku zainstalowana została siatka zabezpieczająca przed wypadaniem piłki na jezdnię
- położony został chodnik na ul. Rymarskiej
- utwardzona została ul. Pastelowa
- oczyszczone zostały pobocza ul. Warsztatowej i Mistrzowskiej
- Dostawione zostały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Interweniowaliśmy w następujących sprawach wnoszonych, czy zgłaszanych przez mieszkańców :

1. zasilania energetycznego naszego osiedla:
- występujące spadki napięcia .
2. Częstotliwości kursowania autobusu linii 66
3. Odnowienia wiat przystankowych , zamontowaniu wiaty na końcowym przystanku autobusu linii 55, ustawieniu ławeczek na przystankach , gdzie nie można ustawić wiat
4. W sprawie prac porządkowych na osiedlu
5. Naprawy chodników
6. Pomagaliśmy mieszkańcom w załatwianiu trudnych spraw w Urzędzie Miasta

Zgłosiliśmy 10 wniosków do Budżetu Miasta i Planu Inwestycyjnego na 2010 rok:

1. Wykonanie chodników przy ul. Rymarskiej i Kluczborskiej
2. Wykonanie oświetlenia na ul. Warsztatowej
3. Decyzja nr 111/ 2007 dotycząca budowy murów oporowych wraz z przebudową drogi krajowej nr 31 w rejonie skrzyżowania ulicy Rymarskiej i ul. Raszyńskiej
4. Utwadzenie, skanalizowanie i wykonanie oświetlenia na następujących ulicach:
- Bielska
- Czeladnicza
- Solna
- Działdowska
- Śremska
- Skierniewicka
- Ołowiana
- Chemiczna
5. Wykonanie oświetlenia boisk w parku przy ul. Przodowników Pracy
6. Wykonanie odbudowy i rewitalizacji amfiteatru w Żydowcach
7. Rekultywacja wysypiska śmieci w Kluczu
8. Wykonanie oświetlenia ulicy Bielańskiej.
9. Skanalizowanie ulicy Raszyńskiej.
10.Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Gradowej ( dzieci idące do szkoły od strony Żydowiec idą po jezdni).

W ramach integracji mieszkańców naszego osiedla:
-zorganizowaliśmy podczas ferii zimowych wycieczkę dla dzieci uczęszczających do świetlicy osiedlowej
- 30 maja byliśmy współorganizatorami festynu na przystani Klubu Sportowego „WISKORD SZCZECIN”
- współorganizowaliśmy z Zespołem Szkół Nr 7 Dzień Dziecka na terenie szkoły
- w czerwcu zorganizowaliśmy festyn rodzinny p.n. „ WITAJ SŁONKO”, środki pozyskaliśmy od Komisji d.s. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta ( w drodze konkursu projektów przedstawionych przez poszczególne Rady Osiedla ) i od Sponsorów. Podczas trwania imprezy został ogłoszony konkurs na nazwę parku , zwyciężyła propozycja : „PARK WSZYSTKICH DZIECI”. Rada Osiedla złożyła wniosek do KBPiS o nadanie w/w nazwy , wniosek został zaopiniowany pozytywnie w związku z czym Rada Miasta Szczecin podjęła stosowną UCHWAŁĘ.
- doposażyliśmy „ Siłownię pod chmurką” znajdującą się w parku, pieniądze na ten cel również pozyskaliśmy z K B P i S.
- zakupiliśmy siatki na bramki do gry w piłkę ręczną i kosze wraz z siatkami do gry w koszykówkę
-W grudniu zorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne – jest to tradycja od wielu lat kultywowana przez radę.
- pod koniec roku zaprosiliśmy mieszkańców do Opery na Zamku na spektakl pt.” PIĘKNA HELENA”

ROZLICZENIE BUDŻETU RADY – ZA ROK 2009

Budżet 18.484,00

1. Bieżące potrzeby Rady - 3.342,85

2. Utrzymanie pomieszczenia Rady - 9.057,29

3. Współorganizowanie imprez szkolnych - 1.000,00

4. Zakup siatek do piłki ręcznej i koszykówki - 557,98

5. Wigilia dla mieszkańców - 1.600,00

6. Współorganizowanie festynu z KS „WISKORD” - 300,00

7. Wycieczka dla dzieci ze świetlicy - 275,88

8.Wyjazd do Opery - 2.350,00

Ogółem wydano -18.484,00

Pozyskane środki - 33.639,13,00

1. Festyn KBPiS - 7.000,00

2. Festyn sponsorzy - 200,00

3. Remont po zalaniu - 798,39

4. Siłownia KBPiS - 25.640,74

PLANY NA ROK 2010

1. Organizacja imprezy rodzinnej połączonej z Dniem Dziecka pn. „BEZPIECZNIE DO LATA” - wspólnie z ZS Nr 7
2. Doposażenie „Siłowni pod chmurką”
3. Doposażenie placu zabaw przy ul. Srebrnej
4. Organizacja zawodów wędkarskich
5. Współorganizowanie imprez szkolnych
6. Doprowadzenie do zadowalającego stanu dróg i chodników, również po pracach wodno – kanalizacyjnych.
7. Doprowadzić do likwidacji dzikich wysypisk śmieci w obrębie osiedla.
8.Stałe prowadzenie monitoringu nad rekultywacją nieczynnego wysypiska śmieci .
9. Organizacja spotkania opłatkowego

Realizacja podjętych przez nas zamierzeń zależna jest od możliwości budżetowych Miasta, bowiem nasza Rada funkcjonuje w ramach budżetu miejskiego.

INWESTYCJE
1.Rewitalizacja amfiteatru w parku w Żydowcach.
2. Zamontowanie w parku skrzynki do poboru prądu ( ZK )
3.Nadanie bardziej „miejskiego” wyglądu ulicom zgłoszonym do WPI

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję mieszkańcom za zgłaszane uwagi i opinie, za zainteresowanie sprawami osiedla, za pomoc w pracach na rzecz osiedla, za to, że możemy zawsze na Was liczyć.
Dziękuję członkom rady, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę na rzecz naszego osiedla.
Dziękuję za współpracę Dyrekcji ZS nr 7, która udostępnia salę gimnastyczną absolwentom ,oraz salę na odbywanie spotkań z mieszkańcami.

Dziękuję Radnym Rady Miasta naszego Okręgu za pomoc w naszych działaniach i staraniach.
Pracownikom poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta
Pracownicom Referatu Samorządów Osiedlowych w Urzędzie Miasta za zrozumienie i pomoc w podejmowanych przez nas działaniach.

Dziękuję funkcjonariuszom naszego Komisariatu Policji i Straży Miejskiej Oddziału Prawobrzeże.

Dziękuję sponsorom Festynu pn. „ WITAJ SŁONKO”:
tym wszystkim darczyńcom składam szczególne podziękowania, a byli to:

1. RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD DEKARSKI
JAKUB MATUSZCZAK
UL. Przodowników Pracy 49

2. „LEMAR” LEMAŃSKI BLACHARSTWO- LAKIERNICTWO-MECHANIKA SAMOCHODOWA
Ul. Tokarska 31/4
Szczecin

3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
MAREK SIEMIŃSKI
UL. Srebrna

4. SALON FRYZJERSKI „ KOSMYK”
ul. Przodowników Pracy 16

5. PIEKARNIA
JADWIGA I DARIUSZ ŚMIECIŃSCY
Ul. Przodowników Pracy

6 .BIURO TURYSTYCZNE „MAGELLAN”
Ul. Kaszubska 60
Szczecin

7. EDMUND RUNOWICZ
UL. Srebrna

8. „ PHU MARPOL II” partner firmy MEDION AG HURTOWNIA SPRZETU AGD i RTV
Marek Jabłoński
Ul. Rymarska 21

9. ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACYJNO- ŚLUSARSKI
TADEUSZ JABŁONSKI
Ul. Srebrna 33/ 1

10. PIOTR – FIRMA ZŁOMIARSKA
PIOTR ŚLIWA
Ul. Przodowników Pracy 81

11. „ ACME”- DOBRY KREDYT
JANUSZ MIECZNIK
Ul. Widzewska 8

12. ZAKŁAD SLUSARSKI
JÓZEF ZAWADA
Ul. Rymarska 86

13. SKLEP SPOZYWCZY
DANUTA STĘPIŃSKA
Ul. Przodowników Pracy

14. PAWILON HANDLOWY
ANNA KOTUS
Ul. Motorowa 1

15. „P i P” TADEUSZ PABICH i ANDRZEJ PATOS
UL. Rymarska 22

16. „ ROMEX”
USŁUGI TRANSPORTOWE I ASENIZACYJNE
Ul. Warsztatowa 1 - użyczenie prądu

17. MARIUSZ STOSIO i PAWEŁ KRAWIEC
Ul. Srebrna

18. ”TRANSPOL” SPÓŁKA Z O.O.
ul. Narzędziowa 47

19. „ BOMAR” USŁUGI HYDRAULICZNE
MARIAN KULIG
Ul. Srebrna 35/2

20. MIROSŁAW WALO
Ul. Rymarska 46

21. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
OGNISKO W KRĄPIELU
Zespół „DENSIK”

22. ZESPÓŁ MUZYCZNY „ TOP DANCE”
Krąpiel

23. Dziękuję Sponsorom, którzy prosili o anonimowość.

24. ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH podziękowania
za piękne przygotowanie parku do festynu.

Pragniemy podkreślić, że nasza Rada z wielkim zadowoleniem i troską występuje i będzie występowała w Waszych sprawach. Możliwość realizacji Waszych celów jest dla nas przywilejem i dobrem nadrzędnym. Nigdy nie zapomnieliśmy z czyjego wyboru tu jesteśmy i czyj interes prezentować powinniśmy.
Liczymy, że przy wsparciu obecnych tu Radnych zrealizujemy założone cele.