Sprawozdanie Rady Osiedla Żydowce – Klucz za rok 2008

Data sprawozdania: 
środa, 31 Grudzień, 2008

W dniu 20 maja 2007 roku wybraliście Państwo w demokratycznych wyborach Radę , która kontynuowała statutową działalność. Posiedzenia Rady odbywały się cyklicznie w każdy I i III wtorek miesiąca o godz. 19.oo, jeśli zachodziła konieczność Rada zbierała się w dodatkowych terminach. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 15.oo do 19.oo ( podczas działalności świetlicy ) można było zgłaszać wnioski i problemy dotyczące osiedla. W roku 2008 odbyliśmy 31spotkań, podjęliśmy 70 Uchwał.
W posiedzeniach Rady uczestniczyli mieszkańcy, Radni Miasta, Dyrektorzy naszego Magistratu, przedstawiciele Straży Miejskiej , Policji oraz prasy. Posiedzenia Rady były protokołowane .Uczestniczyliśmy we wszystkich sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, które dotyczyły problemów i spraw naszego osiedla .

W okresie od stycznia 2008 roku Rada zajmowała się następującymi sprawami :
- oświetleniem placu zabaw przy ul. Srebrnej
- problemami dotyczącymi komunikacji miejskiej
- problemami związanymi z pracami wodno – kanalizacyjnymi
- wystąpiła z wnioskiem o instalację kamer na osiedlu
Odbyły się spotkania z inwestorem i wykonawcą prac wodno – kanalizacyjnych na terenie osiedla .
W maju 2008r nastąpiła reorganizacja składu osobowego Rady Osiedla , z działalności społecznej na rzecz osiedla w radzie zrezygnowali następujący członkowie:

1. Marek Sobecki
2. Zdzisław Muszyński
3. Magdalena Lendzion
4. Józef Soszyński
5. Maria Kurtz
6. Agnieszka Pułka
7. Andrzej Kaczor
8. Krystyna Sługocka
9. Jadwiga Kaczor
Skład osobowy rady (decyzją Miejskiej Komisji Wyborczej) uzupełniono o następujące osoby:
1. Eugenia Rosińska
2. Zofia Łepecka
3. Jolanta Rożek
4. Marek Urbańczyk
5. Zbigniew Wiśniewski
6. Piotr Macholla
…………

Zgodnie z obowiązującym Statutem Rady dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Żydowce – Klucz, w skład którego weszli:
1. Teresa Góra – pełniaca funkcję przewodniczącego Rady
2. Zbigniew Jarzembek z-ca przewodniczącego Rady
3. Alicja Wójtowicz skarbnik
4. Eugenia Rosinska – sekretarz
5. Beata Kowalska – członek Zarządu
6. Marek Urbańczyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Renata Kochańska – członek Komisji Rewizyjnej
8. Jolanta Rożek – członek Komisji Rewizyjnej
9. Adriana Pekról – członek Rady
10. Zofia Łepecka - członek Rady
11. Zbigniew Wiśniewski - członek Rady
12. Mirosław Jeziorski- członek Rady
13. Piotr Macholla - członek Rady

Do końca roku Rada w nowym składzie podjęła 37 Uchwał w następujących sprawach :

- Uchwałę uniemożliwiającą budowę planowanego toru motokrosowego w naszym osiedlu w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domostw.
- Uchwałę uniemożliwiającą zapisy i lokalizacje w Planie Zagospodarowania Przestrzennego budowli urządzeń i obiektów związanych z utylizacją odpadów komunalnych.
- Uchwałę przeciwko umieszczeniu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod budowę sportów motorowych
Uchwały dotyczące dzierżawy działek przez mieszkańców na
naszym osiedlu .

Rada organizowała spotkania z mieszkańcami n.t.:

- Konsultacji Społecznych w sprawie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w którym chodziło przede wszystkim o to, by dostarczyć wszystkim zainteresowanym jak najwięcej informacji na temat planowanej inwestycji oraz potrzeb i sposobu jej realizacji. Razem z mieszkańcami braliśmy udział w spotkaniach organizowanych w Urzędzie Miejskim.
- Spotkanie w sprawie propozycji złożonej przez Szczeciński Klub Motorowy o lokalizacji toru motokrosowego na terenie naszego osiedla ( dotyczyło ul. Mistrzowskiej )
-
Staraniem Rady :
wzorem lat ubiegłych zostały ustawione na osiedlu kontenery wielkogabarytowe. Kontenery przeznaczone były do odbioru tzw gabarytów komunalnych – nie przemysłowych i nie pochodzących z prowadzonych działalności gospodarczych. Nie dozwolone było umieszczanie takich przedmiotów jak: akumulatory, opony i innych części samochodowych, materiałów budowlanych i innych niebezpiecznych.

- Interweniowaliśmy w następujących sprawach wnoszonych, czy zgłaszanych przez mieszkańców :
1. W sprawach zasilania energetycznego naszego osiedla:
- występujące spadki napięcia .
- częste wyłączenia energii elektrycznej.
2. Zlikwidowany został śmietnik u zbiegu ulic Chemiczna / Srebrna
- została przeprowadzona pielęgnacja zieleni na osiedlu.
3. O przeprowadzenie inwentaryzacji, naprawę i wykonanie brakującego oświetlenia między innymi w parku przy ul. Przodowników Pracy.

- Zgłosiliśmy 6 wniosków do Budżetu Miasta i Planu Inwestycyjnego na 2009 rok:
1. Wykonanie chodników przy ul. Rymarskiej i Kluczborskiej
2. Wykonanie oświetlenia na ul. Warsztatowej
3. Decyzja nr 111/ 2007 dotycząca budowy murów oporowych wraz z przebudową drogi krajowej nr 31 w rejonie skrzyżowania ulicy Rymarskiej i ul. Raszyńskiej
4. Utwadzenie, skanalizowanie i wykonanie oświetlenia na następujących ulicach:
- Bielska
- Czeladnicza
- Solna
- Działdowska
- Śremska
- Skierniewicka
- Ołowiana
- Chemiczna
5. W przebiegu ulicy Traktorowej – wykonanie oświetlenia drogi do Klubu Sportowego „ Wiskord Szczecin”
6. Wykonanie odbudowy i rewitalizacji amfiteatru w Żydowcach
7. Rekultywacja wysypiska śmieci w Kluczu

W ramach integracji mieszkańców naszego osiedla –zorganizowaliśmy w dniu 20.września. 2008 festyn rodzinny p.n.: „ CZY PAMIĘTASZ SWOJEGO SĄSIADA?” środki na ten cel pozyskaliśmy od Komisji d.s. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta w drodze konkursu projektów przedstawionych przez poszczególne Rady Osiedla i od Sponsorów.
W październiku zaczęliśmy tworzenie „ Siłowni pod chmurką”, wymieniliśmy zdewastowane urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul.Srebrnej na solidniejsze, bardziej funkcjonalne, pieniądze na ten cel również pozyskaliśmy z KBPiS.
W grudniu zorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne – jest to tradycja od wielu lat kultywowana przez rade.

ROZLICZENIE BUDŻETU RADY – ZA ROK 2008

Zaplanowany na rok 2008 budżet zrealizowano zgodnie z planem.
Rozliczenie finansowe zbadała Komisja Rewizyjna Rady Osiedla Żydowce-Klucz .

Budżet 16.406,00

1. Bieżące potrzeby Rady ( czynsz, energia elektryczna , telefon, materiały biurowe. naprawa i konserwacja kotła c. o.) 9.740,08
2. Współorganizacja imprez szkolnych 2.300,00
3. Wigilia dla mieszkańców 1.800,00
4. Festyn 975,00
5. Współorganizacja półkolonii TPD 300,00

Ogółem wydano 15.115,08
Pozostało ( zwróciliśmy do RSO ) 1.290,92

Pozyskane środki - działaniem Rady Osiedla pozyskaliśmy dodatkowo w sumie 50.600,00
z czego 50.000,00 od KBPiS wydaliśmy na:
1. Festyn 10.000,00
2. Wymiana urządzeń zabawowych 20.000,00
3. Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych 20.000,00
(zgodnie z przepisami wszystkie urządzenia zabawowe i siłowe posiadają atesty zgodnie z polską normą i są ubezpieczone)

Od innych Sponsorów w gotówce przekazanej na konto R.O. wydatkowaliśmy na Festyn 600,00

Z Grupy Ubezpieczeniowo Finansowej „WARTA”
tytułem ubezpieczenia placu zabaw otrzymaliśmy 2.000,00
Kwotę tą wydaliśmy na zakup urządzeń zabawowych

Ogółem 52.600,00

PLANY NA ROK 2009

1. Powitanie lata – organizacja imprezy rodzinnej PN.” WITAJ SŁONKO”
2. Doposażenie „Siłowni pod chmurką”
3. Współorganizowanie imprez szkolnych
4. Spotkanie opłatkowe
5. Doprowadzenie do zadowalającego stanu dróg i chodników po pracach wodno – kanalizacyjnych.
6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w obrębie osiedla.
7.Stałe prowadzenie monitoringu nad rekultywacją nieczynnego wysypiska śmieci .

Realizacja podjętych przez nas zamierzeń zależna jest od możliwości budżetowych Miasta, bowiem nasza Rada funkcjonuje w ramach budżetu miejskiego.

INWESTYCJE
1.Budowa chodnika przy ul. Rymarskiej
2.Rewitalizacja amfiteatru w parku
3. Oświetlenie parku
4.Nadanie bardziej „miejskiego” wyglądu ulicom zgłoszonym do WPI

PODZIEKOWANIA

Dziękuję mieszkańcom za zgłaszane uwagi i opinie, za zainteresowanie sprawami osiedla.
Dziękuję członkom rady, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę na rzecz naszego osiedla.

Dziękuję za współpracę Dyrekcji ZS nr 7, która udostępnia salę gimnastyczną absolwentom ,oraz salę na odbywanie spotkań z mieszkańcami.

Dziękuję Radnym Rady Miasta naszego Okęgu za pomoc w naszych działaniach i staraniach.
Pracownikom poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta
Pracownikom Referatu Samorządów Osiedlowych w Urzędzie Miasta za zrozumienie i pomoc w podejmowanych przez nas działaniach.

Dziękuję funkcjonariuszom naszego Komisariatu Policji i Straży Miejskiej Oddziału Prawobrzeże.

Dziękuję sponsorom Festynu koniec lata PN. „Czy pamiętasz swojego sąsiada?”: tym wszystkim darczyńcom składam szczególne podziękowania, a byli to:

1. CENTRUM WODNE „ LAGUNA” GRYFINO

2. MK „METALE I KRUSZYWA”
Ul. TRANSPORTOWA 1

3. RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD DEKARSKI
JAKUB MATUSZCZAK
UL. Przodowników Pracy 49

4. SALON FRYZJERSKI „ KOSMYK”
ul. Przodowników Pracy 16

5. PIEKARNIA
JADWIGA I DARIUSZ ŚMIECIŃSCY
Ul. Przodowników Pracy

6. ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALACYJNO- ŚLUSARSKI
TADEUSZ JABŁONSKI
Ul. Srebrna 33/ 1

7. PIOTR – FIRMA ZŁOMIARSKA
PIOTR ŚLIWA
Ul. Przodowników Pracy 81

8. „ ACME”- DOBRY KREDYT
JANUSZ MIECZNIK
Ul. Dworcowa 26
STARGARD SZCZECINSKI

9. ZAKŁAD SLUSARSKI
JÓZEF ZAWADA
Ul. Rymarska 86

10. STENA SP. Z O.O.
Ul. Letnia 25

11. POLBANK SZCZECIN
Aleja Wojska Polskiego 32

12. SKLEP SPOZYWCZY
DANUTA STĘPIŃSKA
Ul. Przodowników Pracy

13. PAWILON HANDLOWY
ANNA KOTUS
Ul. Motorowa 1

14. „PiP” TADEUSZ PABICH i ANDRZEJ PATOS
UL. Rymarska 22

15. „ ROMEX”
USŁUGI TRANSPORTOWE I ASENIZACYJNE
Ul.Warsztatowa 1

16. ZAKŁAD KAMIENIARSKI
TADEUSZ STOSIO
Ul.Srebrna

17. MARIUSZ STOSIO i PAWEŁ KRAWIEC

18.”TRANSPOL” SPÓŁKA Z O.O.
ul. Narzędziowa 47

19. B M W „ PARTNER”
ZBIGNIWE JARZEMBEK
Ul. Warsztatowa 3

20 . MILLENIUM BANK
SZCZECIN

21. F. H. U. „JOWAL”
Ul. Wrzosowa 2

22. Dziękuję Sponsorom, którzy prosili o anonimowość.

23. ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH podziękowania
za piękne przygotowanie parku do festynu.

Dziękując Państwu za przybycie pragnę podkreślić, że nasza Rada z wielkim zadowoleniem i troską występuje i będzie występowała w Waszych sprawach. Możliwość realizacji Waszych celów jest dla nas przywilejem i dobrem nadrzędnym. Nigdy nie zapomnieliśmy z czyjego wyboru tu jesteśmy i czyj interes prezentować powinniśmy.
Ufam, że przy wsparciu obecnych tu Radnych zrealizujemy założone cele.

Dziękuję za uwagę.