PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
V/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 Marzec, 2017

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

 -  Rady Osiedli impreza „PO SĄSIEDZKU”

 -  Spotkanie z Komendantem Policji – Dąbie 21.03.2017

 - opiniowanie wniosków o dzierżawę

 

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

- Mieszkańcy ul. Solnej – prośba o doświetlenie skrzyżowanie ul. Działdowskiej z ul. Solną.

- WGKiOŚ – informacja o imprezie pod nazwą „PO SĄSIEDZKU” w dniu 27.05.2017 w godz. 11oo  do   17oo

- Radny Władysław Dzikowski – informacja na temat „Przebudowa ulicy Rymarskiej i Spadzistej”

 

 

Pisma wychodzące:

 

brak

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

 -  Rady Osiedli impreza „PO SĄSIEDZKU” – rada nie weźmie udziału.

 -  Spotkanie z Komendantem Policji – Dąbie 21.03.2017 – kolejne spotkanie w dniu 04.04.2017

 - opiniowanie wniosków o dzierżawę  - brak

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                         Joanna Gołda