PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
III/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 7 luty, 2017

PROTOKÓŁ NR III /2017

 

            posiedzenia  Rady Osiedla Żydowce - Klucz w dniu  07.02.2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

 -  RM Szczecin KIS – 6500,- na  Małe Dotacje Festyn

 - opiniowanie wniosków o dzierżawę

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6.Wolne wnioski

7.  Zakończenie zebrania.

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

 

 

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

 

- WGKiOŚ  pismo WGKiOŚ-III.7226.012.2017.WD odpowiedź w sprawie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Rymarskiej.

- WGKiOŚ  pismo WGKiOŚ-II.6131.7.2.2017.AS przekazanie pisma rady do ZDiTM i do ZUK w sprawie wycięcia drzewa.

-ZDiTM  pismo IU.0607.1466.2017. SJ  odmowne w sprawie  zmiany sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Rymarskiej.

- WUiAB  pismo  WUiAB-S.042.1.2016.AB.JB w sprawie projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

 

 

Pisma wychodzące:

 

-  WGKiOŚ pismo RO-ŻK/02/17 w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Przodowników Pracy 111 lub przesunięcia przejścia dla pieszych.

-  WGKiOŚ pismo RO-ŻK/03/17 w sprawie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Rymarskiej.

 

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

 -  RM Szczecin KIS – 6500,- na Małe Dotacje Festyn – rozważenie propozycji  do następnego spotkania

 - opiniowanie wniosków o dzierżawę

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

UCHWAŁA  Nr 47/17  :  w sprawie  dzierżawy działki przez Pana  Rafała Nowickiego  zamieszkałego  przy ul. Srebrna 39/1.  Działka Nr  3/5  o powierzchni  750  m2    położona  przy ul . Pastelowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Wniosek  zaopiniowano pozytywnie.

   

 

Za  8 osób ,   wstrzymało się  0 osób,   przeciw  0  osób.

 

 

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                         Joanna Gołda