PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
II/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 17 Styczeń, 2017

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i  stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżąc    

 -  RM Szczecin KIS – 6500,- na Małe Dotacje - Festyn

  - opiniowanie wniosków o dzierżawę

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6.Wolne wnioski

7.  Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

 

 -  UM Wydział Zasobów i Obrotu Nieruchomościami – pismo WZiON-I.6840.320.2016.DA informujące o zbyciu nieruchomości położonej przy ul. Przodowników Pracy / dz.nr 36 z obrębu 4135/

- RM Komisja Inicjatyw Społecznych pismo BRM.III.0012.10.59.P21.2017.AM w sprawie przyznania kwoty 6.500,- na „Małe Dotacje”

 

Pisma wychodzące:

 

- Pracownia Projektowa  „RODES”  pismo RO-ŻK/01/17 w sprawie pozytywnej opinii projektu budowlano wykonawczego  chodnika na ul. Rymarska - Spadzista

  

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :    

 

 -  RM Szczecin KIS – 6500,- na Małe Dotacje Festyn – rozważenie propozycji  do następnego spotkania

  - opiniowanie wniosków o dzierżawę

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ad.6 Wolne wnioski:

 

brak

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                         Joanna Gołda