PROTOKÓŁ

Nr aktu: 
I/2017
Data posiedzenia: 
wtorek, 10 Styczeń, 2017

Przewodnicząca Rady Osiedla Żydowce - Klucz Pani Alicja Wójtowicz  powitała Zarząd  Rady i  stwierdziła quorum /lista obecności w załączeniu/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie quorum.                                                            2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                    3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.                                     4. Pisma przychodzące i wychodzące.                                                                                5. Sprawy bieżące    

  

 - WGKiOŚ spotkanie w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej osiedli w dniu 12.01.2017 godz.1630 do 1830

 - potwierdzenie planu finansowego na 2017   

 - projekt budowlany Rymarska Raszyńska    

 - opiniowanie wniosków mieszkańców dotyczących dzierżawy  gruntów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.Wolne wnioski

7.  Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Przewodnicząca  rozpoczęła zebranie, stwierdziła  quorum. Powitała członków rady oraz przybyłych gości  / listy w załączeniu /  .                                                  

 

Ad. 2

 Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzono.

Za przyjęciem protokołu głosowało:  8  osób, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 

 Ad. 3 

 brak

 

Ad.4

Pisma przychodzące:

 

 - WGKiOŚ pismo WGKiOŚ-XIII.0020.1.2017.IB w sprawie   planów finansowych na 2017 r.

 

Pisma wychodzące:

 

 brak

 

Ad. 5 Sprawy bieżące :     

- WGKiOŚ spotkanie w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej osiedli w dniu 12.01.2017 godz.1630 do 1830 - A. Wójtowicz , J. Szyszko

 - potwierdzenie planu finansowego na 2017- podjęcie uchwały

 - projekt budowlany Rymarska Raszyńska – podjęcie uchwały

 - opiniowanie wniosków mieszkańców dotyczących dzierżawy  gruntów.

   brak

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Gośćmi zebrania byli Pan Andrzej  Gaszewski oraz Pan Sebastian Janik przedstawiciele  Klubu Motorowego Szczecin

 

Ad.6 Wolne wnioski:

- regulacja świateł na ul. Rymarskiej

- pismo do ZUK o wycięcie drzewa przy przejściu dla pieszych przy ul. Przodowników pracy 111

 

 

Ad. 7  Zakończenie zebrania

 

 

 

                                                                                               Protokół sporządziła

                                                                                         Joanna Gołda